Podávanie daňových priznaní

Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia. Napríklad daňové priznanie za rok 2018 sa podáva v období od 1.1.2019 do 31.3.2019 vrátane (resp. do 1.4., keďže 31.3. pripadne na nedeľu).

Ak nestíhate podať daňové priznanie včas, môžete si predĺžiť lehotu na podanie o 3 mesiace, pri príjmoch zo zahraničia až o 6 mesiacov. Postačí podať oznámenie o predĺžení lehoty najneskôr do 1.4.. Oznámenie si môžete stiahnuť, upraviť, vyplniť a poslať na daňový úrad.

Daňové priznanie podávate na daňovom úrade, ktorý je príslušný podľa miesta vášho trvalého pobytu, prípadne podľa miesta, kde sa obvykle zdržujete.

Riadne, opravné alebo dodatočné daňové priznanie

V prípade, že zistíte chyby v podanom daňovom priznaní, môžete podať opravné daňové priznanie. Musíte to však stihnúť pred uplynutím stanovenej lehoty na podanie priznania, čiže pred 1. aprílom. V tomto prípade sa na predchádzajúce daňové priznanie neprihliada.

Po lehote na podanie daňového priznania (po 1. apríli) môžete podať už len dodatočné daňové priznanie.

Do troch kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia (do 31.3.) má povinnosť podať daňové priznanie aj daňovník, ak:

  • ukončí podnikateľskú alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť a prenájom,
  • dôjde k zrušeniu oprávnenia na vykonávanie podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti,
  • je vyhlásený konkurz,
    • za daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, daňové priznanie podáva správca konkurznej podstaty.

Typy daňových priznaní

Daňové priznanie typu A podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol iba príjmy zo závislej činnosti,. napr. zo zamestnania na základe pracovnej zmluvy alebo dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

Daňové priznanie typu B podáva daňovník, ak za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol aj príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z kapitálového majetku, alebo ostatný príjem, ako napr. príjem z nepeňažnej výhry, z predaja nehnuteľnosti, príjem z vyplatenia podielového listu a pod.